Znajdź swoje wymarzone mieszkanie w Rzeszowie

Znajdź swoje wymarzone mieszkanie w Rzeszowie

Dodane przez: Damian Wrona w dniu: 04-08-2023

Zrób zdjęcie i zgarnij nagrody 

Regulamin konkursu „Zdjęcie z wakacji" organizowanego na Facebooku oraz Instagramie profilu KS DevelopRes Rzeszów
A. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Pokaż zdjęcie z wakacji" (zwany dalej „Konkursem") organizowany przez Klub Sportowy Developres Rzeszów, ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów (zwanego dalej „Organizatorem").
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook oraz Instagram
B. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie na następujących zasadach:
a) osoby, które ukończyły 13 lat, mogą przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego;
b) osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie - w ich imieniu zgłoszenia konkursowe mogą składać ich opiekunowie prawni.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka oraz Instagrama
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko i adres do wysyłki) do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram lub jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku uczestników poniżej 13 roku życia) posiada takie konto;
3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) Pracownicy Organizatora
4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy: - zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook/Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe); - podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka/Instagrama; - podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka/Instagrama, kont/profili osób trzecich; - tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook/Instagram.
C. Czas trwania Konkursu
Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 04.08.2023r. (od momentu opublikowania postu konkursowego) do dnia 07.08.2023r. do godziny 24:00 (dalej „Czas trwania konkursu").
D. Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej „Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Biura KS DevelopRes Rzeszów. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
E. Nagrody
1. W Konkursie przewidziana jest nagroda „piłka z autografami oraz gadżety drużyny KS DevelopRes Rzeszów”.
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród pocieszenia i nagród specjalnych.
F. Przebieg konkursu
1. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie:
a) Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien dodać zdjęcie o tematyce siatkarskiej i oznaczając profil społecznościowy klubu na Facebooku lub Instagramie:
Nagroda trafi do osoby, która wstawi najciekawsze zdjęcie .
G. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 07.08.2023 r. na Facebooku oraz Instagramie KS DevelopRes Rzeszów.
Odbiór nagród
1. O przyznaniu Nagród laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.
2. Laureat zobowiązany jest potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych teleadresowych i numeru telefonu niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu wysłania mu wiadomości, o której mowa w ust. 1.
3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę.
4. Nieodebranie przekazanej Nagrody do 14.08.2023 r. oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi konkursu na koszt Klub Sportowego Developres Rzeszów w przypadku przekraczającym odległość 100km od miejsca zamieszkania do siedziby firmy. Nagroda zostanie dostarczona na adres wskazany przez Laureata konkursu, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
H. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
2.Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i do wydania nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom (nie dłużej niż do 14.08.2023r.).
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania
6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. Postanowienia końcowe
a. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z konkursu i uprawnia organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do organizatora.
b. Wszelkie reklamacje związane z konkursem należy zgłaszać pisemnie do organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania konkursu. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga komisja konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
c. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
b) niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu Facebook oraz Instagram, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania serwisu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
e. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także w serwisie internetowym

www.developres.rzeszow.pl/ oraz drogą e-mailową, po przesłaniu przez uczestnika na adres: press@developres.rzeszow.pl prośby o wysłanie regulaminu konkursowego.
f. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkursu w trakcie trwania konkursu.
g. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 847 ze zm.).
h. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
i. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na Portalu Facebook oraz Instagram
j. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora. Za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego organizator.
k. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, i przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram, ani z nim związany.

Wróć do listy
19 kwiecień 2024

godz. 20:30

Netto Arena

Polsat Sport

Grupa Azoty Chemik Police
3:1
PGE Rysice Rzeszów

Grupa Azoty Chemik Police vs. PGE Rysice Rzeszów

TAURON Liga